Presse 2009

Davids Samling i dag
– det genåbnede museum

I 1986 erhvervede C.L. Davids Fond og Samling Kronprinsessegade nr. 32. Det er naboejendommen til nr. 30, hvor Davids Samling havde haft sit officielle domicil siden 1945.

I begyndelsen af det nye årtusinde besluttedes det, at tiden nu var inde til fuldt at indrette begge bygninger til museale formål. Pladsen i nr. 30 var blevet for trang, og sikkerheds- og publikumsforholdene var utidssvarende.

Inden man kastede sig ud i en gennemgribende omstrukturering af museet, diskuteredes det naturligvis, om man burde fraflytte adressen i det indre København og eventuelt bygge et helt nyt museum på en anden lokalitet.

Resultatet af overvejelserne blev, at man valgte at forblive i den ejendom og i det miljø, hvor Davids Samling var blevet til, og hvortil dets stifter var knyttet. En beliggenhed i centrum ansås for at være gunstig for et så specialiseret museum, og det vurderedes også, at et museum med den stemning og intimitet, der kommer af at ligge i 200 år gamle bygninger, i sig selv ville være en attraktion – ikke mindst i fremtiden.

Samlingerne

Som det er antydet i museets nye logo kommer Davids Samling rent fysisk til at bestå af fire enheder: tre permanente samlinger og en særudstilling.

Ældre europæisk samling

Den ældre, europæiske samling er ligesom før genåbningen opstillet interiørmæssigt, så montrer, møbler, malerier, tæpper og lysekroner indgår i en større helhed sammen med husets oprindelige rum. Hvor de europæiske samlinger før optog tre etager, er de i nyopstillingen begrænset til de to nederste.

Intet, undtagen Guldaldersalen, står, som det gjorde før, men alligevel håber vi, at Davids Samlings faste gæster ikke vil mærke nogen større forskel. Museets fine repræsentation af tidligt Meissenporcelæn og porcelæn fra de franske fabrikker i Vincennes og Sèvres står intakte. Dette gælder også den berømte samling af David Roentgens møbler og den spændende repræsentation af engelske møbler fra det 18. århundrede. Også samlingen af ældre udenlandsk og dansk malerkunst er intakt. Udvalget af dansk fajance, porcelæn og sølv er blevet noget beskåret, men er til gengæld blandet, så genstande fra samme epoke nu vises sammen.

Nyere dansk samling

Den nyere, danske samling har ikke været permanent udstillet i mange år. Den er yderligere den eneste del, som ikke er forøget siden stifterens død i 1960. Netop derfor har vi i tekst, billeder og filmsekvenser valgt at introducere juristen, mennesket og kunstsamleren C. L. David, som indledning til denne særsamling.

Efter introduktionen følger en række malerier, småskulpturer og keramiske arbejder af blandt andet Theodor Philipsen, L.A. Ring, Thorvald Bindesbøll, Niels Hansen Jacobsen, J.F. Willumsen, Peter Hansen, Albert Gottschalk og Axel Salto. Stærkest står udvalget af ikke mindre end 11 værker af Vilhelm Hammershøi.

Islamisk samling

Den islamiske samling er gennem de sidste 50 år vokset markant. Fra at have været en lille, men fin repræsentation af middelalderkeramik, er den blevet til Skandinaviens største samling af islamisk kunst i alle dens aspekter, og den hører i dag til blandt de 10 betydeligste i den vestlige verden.

Omkring 1400 islamiske kunstværker og ca. 350 mønter vil blive udstillet på de to øverste etager i begge bygninger. De vil blive vist i 20 kronologisk-geografisk opdelte sektioner, der som i en labyrintisk basar vil føre den besøgende igennem 1200 års kunsthistorie. Dertil kommer tre sær-gallerier, der koncentreres om islamiske miniaturer, kalligrafi og tekstiler.

For at inddrage andre aspekter end de kunsthistoriske og de historiske er der også skabt et kulturhistorisk galleri, hvor forskellige temaer, der er fælles for den islamiske verden, vil blive behandlet. Der er et rum, hvor kunstneriske teknikker omtales, et rum hvor emnet inspiration, restaurering og forfalskning behandles, og endelig er der et computer-rum, hvor de besøgende via databaser kan finde yderligere oplysninger om den islamiske verden.

Særudstillinger

I det nyindrettede museum vil det for fremtiden være muligt at vise særudstillinger af forskellig størrelse. På 2. sal i nr. 30 findes nu et permanent særudstillingsrum. Herfra er der direkte adgang til ”nyere dansk samling”, og denne vil i løbet af en dag kunne pakkes ned i et særligt magasin. På denne måde vil der kunne skaffes endda ret omfattende plads til større særudstillinger.

Den første særudstilling i det nyrenoverede museum hedder ”Bayt al-Aqqad – Et hus i Damaskus” og omhandler den smukke bygning, der huser Det Danske institut i Damaskus. En institution, i hvis oprettelse C.L. Davids Fond og Samling spillede en væsentlig rolle.

Adgangsforholdene for gangbesværede i det nye museum er desværre ikke blevet meget bedre, end det tidligere var tilfældet. Davids Samling ligger i fredede bygninger, og gennembrydningerne mellem de to huse vil i endnu højere grad gøre institutionen til ”museet med de mange trapper”. Der er dog installeret en elevator, der vil kunne befordre dårligt gående gæster op til tre af husenes fire etager.

Formidling

I forbindelse med ombygningen har det været magtpåliggende, at ikke mindst den svært tilgængelige islamiske samling formidles i højere grad end tidligere.

Ved ankomsten til Davids Samling vil alle besøgende modtage en folder på dansk eller engelsk, og i foyeren vil man på elektroniske skærme kunne danne sig et overblik over, hvad der foregår i huset, hvornår og hvor.

Den islamiske samling vil blive introduceret af en informationstavle med dansk og engelsk tekst, hvor det forklares, hvad museet forstår ved Islamisk kunst og, hvad de besøgende kan forvente at se. Samlingens 26 forskellige sektioner vil ligeledes blive indledt med tosprogede tavler, og de historiske tavler vil yderligere blive suppleret med montrer, der viser mønter fra den pågældende periode. Her vil de besøgende via touch-screens have adgang til et væld af supplerende historiske informationer på dansk og engelsk.

Der vil være fyldige, ensartet opbyggede etiketter på dansk til alle genstande.

De besøgende kan også vælge at låne en audioguide, der i første omgang, ved museets åbning, vil introducere et udvalg på godt hundrede kunstværker i den islamiske samling. Introduktionerne vil foreløbig være på dansk og engelsk, og brugen er gratis.